Mohylník

S plzeňským archeologem Martinem Čechurou jsme na mohylovém pohřebišti nedaleko od Plzně proměřili několik mohyl z doby bronzové a pár mohyl mladších. Velké mohyly jsou většinou prokopány, ale u některých se zdá, že hledači nedošli až k samotnému hrobu nebo prohledali jen malou část. Menší mohyly zůstaly často nepovšimnuté, nebyly nijak bohaté na nálezy a z některých zůstaly jen malé vyvýšeniny, které lze jen obtížně identifikovat. Georadar ale i u malých vyvýšenin dokáže určit, zda to byla mohyla. Po tomto orientačním průzkumu by měl následovat podrobný archeologický průzkum, doplněný dalšími metodami.

V samotné hrobové komoře nedokážeme zobrazit jednotlivé předměty, je tam jen vidět jiná struktura odrazů, většinou s plynulými přechody barev (písek, hlína). Odrazy od větších kovových předmětů  jsme nenaměřili.

Fotomontáž s průmětem radarogramu do obrysu mohyly. Střed mohyly je prokopán, nahoře je propad a pod ním jsou porušeny vodorovné vrstvy.

Neprokopaná mohyla s vyznačením hrobu. Ve vrstvě nad hrobem je jen malý propad, zřejmě vzniklý sesedáním výplně hrobu.

Také neprokopaná mohyla. Je dobře vidět prvotní výkop do země ve tvaru "V".

Tento "kopeček" je jen několik decimetrů nad okolním terénem. I zde je výkop ve tvaru "V" a nad ním vhorizontální vrstvy.

Tento výkop patrně nedosáhl až k pohřebnímu prostoru.

Dvě mohyly vedle sebe.

Toto může být dodatečný pohřeb na okraji mohyly, více se to podobá odrazům od novodobějších hrobů.