Hradiště

Orientační průzkum plochy hradiště.

Hradiště v Čechách mívají plochu i několika hektarů. Pokud se archeologové rozhodnou nějaké prozkoumat, většinou vytipují několik menších ploch a ty odkryjí. Může se stát, že minou důležité archeologické objekty a to pak ovlivní i výslednou zprávu. S průzkumem bez jakéhokoliv výkopu jim ale velmi efektivně může pomoci georadar ROTEG. Pokud je plocha sjízdná, lze najezdit zájmovou plochu ve stanovených rozestupech s georadarem taženým autem nebo čtyřkolkou. Za odpoledne se nechá najezdit 10-20 km profilů. Trasy profilů mohou vypadat třeba takto:

Archeologické objekty jsou v našich datech velmi lehce rozpoznatelné, dokáže je určit každý po 5 min kurzu. Vyhodnocení tak mohou provádět přímo archeologové a nepotřebují na to od nás žádnou podrobnou zprávu. Data mohou zpracovat kdykoliv,  průzkum je vyjde levněji a sami si mohou rozhodnout co je pro ně v radarogramu ještě hledaný objekt a co už ne. Prohlížecí program s exportem dat do mapových podkladů poskytujeme zdarma. Program umožňuje i přibližně určit zobrazenou anomálii. Zda je to kov, dutina, kámen nebo suchý jíl, homogenní výplň, podle přítomnosti vody lze usuzovat i na organický materiál, dřevo a podobně.

Data se zaznamenávají současně s topografií podle vestavěného barometru a také s daty GPS. V počítači se pak data zobrazí a nalezené anomálie se podle typu rozdělí do několika skupin. Každé skupině se přiřadí nějaká grafická ikona (pro valy, prohlubně, příkopy) a naklikají se jejich pozice přímo do zobrazeného radarogramu. Tam jsou zobrazeny jako elipsy. Lze volit barvy, doplnit popis a dopsat nějaké poznámky, třeba i po ukončení kopaných sond. Vznikne tak ucelený soubor dat. Polohy nalezených objektů lze pak exportovat do přesných přístrojů GPS a v terénu je pak mohou archeologové odkrýt.

Příklady nalezených objektů.

Řez 2 m vysokým valem. Ve středové čáti valu jsou odrazy od svislých objektů. Může tam být zbytek dřevěné konstrukce. Vlevo na valu jsou patrné vrstvy násypu, vpravo je označen obrys dnes už zasypaného příkopu, zajímavý tvar...

Zde jsou rozpadlé zbytky menšího valu, vpravo opět příkop do hloubky kolem 1,5 m.

Mělce zahloubený objekt, mohou to být zbytky obydlí.

Odpadní jáma ?

Modrá oblast má vyšší obsah vody, červená vrstva nad ní mohou být kameny nebo jíly. Někdo se zde snažil něco zakrýt.

Modře opět materiál s vyšším obsahem vody. Je možné, že objekt je větší a souvisí s ním i ta hnědá oblast dole na hloubce 1,3 m.

Červená oblast může být kámen, kónický tvar modré oblasti pod ním spolu s vyšším obsah vody může být zakrytá nádoba např. na obilí.

Asi odpadní jáma s nějakými menšími objekty.

Dole je modrý objekt, který do skladby podloží nepatří, možná větší kus dřeva...

Zde jsou dole dvě prohlubně do hloubky 1 m vyplněné materiálem, který se svými vlastnostmi a strukturou liší od okolí.

 

Vyznačené nalezené objekty v radarogramech se kliknutím exportují do souboru s anomáliemi a lze je importovat do různých map. Google Earth, mapy.cz, ArcGIS - analýzy výškopisu a pod. Dostaneme tak přehled o tom, kde se archeologické objekty nacházejí, zda tvoří nějaké skupiny nebo linie, uvidíme průběh valů a různých výkopů a ohrazení.

 

Po vizualizaci objektů v prostoru je možné další průzkum georadarem provést na vytipované ploše podrobněji s menšími rozestupy, třeba 50 cm. Pak se už nechají vyznačit i obrysy nalezených objektů. Taková podrobná data lze zpracovat i ve 3D.

Zajímá vás takové měření? Kontaktujte nás.

Můžeme vám poskytnout data i prohlížecí program.