Nový SW Spirio

Nový program Spirio (2021) pro zpracování dat z našich širokopásmových antén přináší velmi dobře prokreslené radarogramy, které poskytují nevšední pohled na průzkumy do malých hloubek používaných v archeologii. Jsme schopni rozlišit velmi malé změny ve vodivostech a permitivitách jednotlivých materiálů a spolu s novým typem vysílače, který může vyslat až 3000 impulsů za vteřinu, si můžeme dovolit měření profilu s krokem od 2 mm. To umožnuje dostat velmi podrobné obrysy nalezených anomálií. Pokud navíc ještě použijeme skupinu filtrů, používaných v tomografii, můžeme kontury dále zaostřovat. Analyzovat vlastnosti objektů je možné z tvaru a fáze odražené vlny. Barvy odlišují  materiály s různou permitivitou a vodivostí, barvy tedy neurčují materiál. Hlína tak může mít i několik barev, podle toho jak se mění např. její obsah vody. Ten může být v místech, kde bylo kopáno různý. Jednou porušené vrstvy si uchovají tyto vlastnosti už navždy. Můžeme tak sledovat výkopy vzniklé před mnoha tisíci lety i geologické vrstvy, které dělí od svého vzniku několik milionů let. Pro zobrazení hodnot v následujících radarogramech byly použity různé barevné stupnice.

Rozšíření rozsahu měřené hodnoty z 2.000 na 32.000 v roce 2023 přineslo ještě lepší rozlišení. Ukázky jsou zcela dole.

Zde je pro srovnání radarogram, který se zpracovával černobíle tak asi před 25 lety a stejný radarogram zpracovaný dnes programem Spirio.

Měření s velkým rozlišením a malým krokem nás teprve čeká na jaře 2021 a tak zde je zatím několik nově zpracovaných starších měření s krokem 5 cm nebo více.

Mlčechvosty, jíl, spraše a od 2,5 m písek. Prvních 40 cm hloubky je zcela "smazáno" hlubokou orbou. Anomálií uprostřed obrázku by snad mohl být osamocený hrob, podle rozměru a hloubky...

Spomyšl, pole, krok měření 5 cm. Zde bylo prováděno jen testovací měření. Tmavomodrý objekt má mnohem vyšší vodivost, než okolní vrstvy půdy. Může to být nějaký organický materiál, dřevo .....

Řez obvodovým valem kolem hradiště Hradišťany. Spodní červenooranžová vrstva by mohl být původní terén někdy před 3000 roky. Z měření pro archeology v Teplicích.

Profil náměstím v Teplicích. V levé části situace pod starou dlažbou, vpravo od 27 m dále je navážka s množstvím drobného materiálu a nový povrch.

Opět náměstí v Teplicích. V levé části jsou pozůstatky zahloubeného opevnění ve tvaru písmene "V". Zahloubení do 3 m hloubky je vyšší obsah vody. Val je již dnes zcela zasypán a na povrchu nejsou patrné žádné terénní nerovnosti.

Vysočina, Stříbrné Hory. Modrý ovál na vzdálenosti 31 m v hloubce 8 m je středověká štola po těžbě stříbra, asi plná vody.

Hroby z průzkumu hřbitova na Kuksu. Odrazy ve tvaru obrácených hyperbol jsou zřejmě od dutin.

Hradiště u Litoměřic. Zahloubené objekty v modré barvě s červeným ovodem ve vrstvě spraší kolem hloubky 1,5 m. Spraše zde mají na snímku fialovou barvu. Dole je červeně rozvětralé skalní podloží, do kterého místy proniká více vody (modré plochy).

Hrob? Světle zelená oblast v červené ploše, nad ní jsou porušené vrstvy.

Světle modrý obdélníkový objekt na vzdálenosti 10,4 m, co to je, kov? Shora jsou porušené všechny vrstvy, takže asi výkop a na dně něco 60 x 20 cm....

Severní Čechy, zasypaný příkop před hradem na pískovcové skále. Šířka příkopu 10 m a hloubka 15 m.

Slovensko, Nitra. Z průzkumu před stavbou průmyslového areálu. Data z roku 2015, krok měření 10 cm, georadar tažený autem, zpracováno nově 2021. Záplavová oblast s množstvím mokrých vrstev hlín a jílů. Jedny z nejhorších podmínek pro měření georadarem.

To je také stejná oblast, ale zde je novodobý výkop pro vodovod s plastovou rourou na hloubce 3 m.

A takto umí rozlišit materiály ve výkopu gradientový filtr. Ukáže i velmi malé objekty (rok 2021).

???

Rokycansko, jílovité půdy, taženo za autem, rok 2022.

Stejný profil v nízkofrekvenčním spektru.

Obdélníková anomálie ve žluté barvě, v její spodní části nějaké menší objekty, použity izolinie.

Následující radarogramy jsou v rozlišení 16 bit, mají vyšší rozlišení, měřeno od roku 2023 dále.

Prvních 40 cm vrstev je srovnáno orbou. Červená oblast uprostřed bude asi hrob, dle rozměru, hloubky a podle kolmých stěn výkopu.