Mohyla z doby bronzové

Měřeno georadarem Loza.

Tato mohyla byla již někdy v minulém století prokopána. Její povrch není rovný a jsou zde nahoře patrné dvě dlouhé prohlubně, patrně původní výkopy, které nebyly zasypány. Na úpatích mohyly je vidět oddělení původních rovných vrstev od násypu. Černou šipkou je označen výkop do původního terénu. Vrstva nad tímto prostorem je neporušená a je možné, že tam průzkumný výkop nezasáhl a byl vyhlouben jen do úrovně původního terénu.  Vpravo od tohoto místa je ten původní terén více narušen ( x=21-24 m). Obrácené "V" vlevo na 3 m je silný kořen.

Mohyla má průměr téměř 20 m. Je nasypána z písku nad původní písčitý terén. Zde si můžete udělat představu o citlivosti georadaru. Dokáže zjistit vrstvu písku nad pískem, byť to tam někdo nasypal před několika tisíci lety. 

Radarogram - mohyla z doby bronzové

Měření bylo provedeno georadarem Loza na frekvenci 100 MHz, iontovými anténami s krokem měření 10 cm.